ITRON CYBLE PULSE OUTPUT

ระบบมิเตอร์น้ำ,มาตรวัดน้ำ ITRON แบบส่งสัญญาณ ติดตั้งเข้ากับมิเตอร์น้ำเพื่อเป็นการส่งข้อมูลการวัดน้ำ

รายละเอียด

มิเตอร์น้ำส่งสัญญาณ, AMR water meter

WATER METER
Brand : Itron
Series : CYBLE PULSE OUTPUT

มิเตอร์น้ำส่งสัญญาณ, AMR (Automatic meter reading) water meter ระบบมิเตอร์น้ำที่สามารถส่งข้อมูลการวัดไปยังคอมพิวเตอร์ หรือระบบ BAS,PLC หรือระบบบริหารจัดการอาคารได้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องอาศัยคนอ่านข้อมูลที่หน้ามิเตอร์ สะดวก ประหยัด และทันสมัย
• อุปกรณ์ส่งสัญญาณสำหรับติดตั้งบนมาตรวัดน้ำ หรือ มิเตอร์น้ำเพื่อให้มิเตอร์ทั้งระบบเป็นแบบ
อัตโนมัติ
• สามารถส่งข้อมูลต่างๆของมิเตอร์น้ำ เช่น ปริมาตร,อัตราการไหล หรือบันทึกย้อนหลัง
• สามารถใช้ได้กับมาตรวัดน้ำ/มิเตอร์น้ำ Itron ได้เกือบทุกรุ่น
• เทคโนโลยี Cyble ช่วยให้ส่งผ่านข้อมูลได้อย่างแม่นยำ
• IP68
• แบตเตอรี่ภายในมิเตอร์ มีอายุถึง 12 ปี
• สามารถเลือก Output แบบ LF หรือ HF ได้