แสดง 3 รายการ

itron-cyble censer ระบบ AMR ระบบส่งสัญญาณมิเตอร์ ดิจิตอลมิเตอร์

ITRON CYBLE PULSE OUTPUT

ระบบมิเตอร์น้ำ,มาตรวัดน้ำ ITRON แบบส่งสัญญาณ ติดตั้งเข้ากับมิเตอร์น้ำเพื่อเป็นการส่งข้อมูลการวัดน้ำ

itron-cyble censer ระบบ AMR ระบบส่งสัญญาณมิเตอร์ ดิจิตอลมิเตอร์

ITRON M-BUS SYSTEM

ระบบมิเตอร์น้ำส่งสัญญาณ, ITRON ระบบ M-BUS

watermind-itron

ITRON WATERMIND ANALYZER

อุปกรณ์วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้น้ำของระบบบริหารจัดการน้ำ ITRON