มิเตอร์น้ำ,water meter,Portable-Ultrasonic-Flowmeter-Eurolab

มิเตอร์น้ำแบบอุลตร้าโซนิค (Ultrasonic Flowmeter) คืออะไร

Ultrasonic flowmeter (อุลตร้าโซนิค โฟลวมิเตอร์) / Ultrasonic meter for water คือ มาตรวัดน้ำที่ใช้วัดความเร็ว (Velocity)ของการเคลื่อนที่ของน้ำหรือของเหลว มิเตอร์น้ำคลื่นอัลตร้าโซนิคนี้จะทำงานโดยการส่งคลื่นอัลตร้าโซนิค