Pulse-transmitter

สัญญาณ Pulse คืออะไร

สัญญาณ Pulse เป็นสัญญาณที่ได้รับความนิยมในการสื่อสารและควบคุมอุปกรณ์มิเตอร์น้ำให้มิเตอร์นำ้ส่งสัญญาณ Pulse ได้ด้วยความเร็วและความแม่นยำ