AMR water meter,มิเตอร์น้ำส่งสัญญาณ,มาตรวัดน้ำ AMR,มิเตอร์น้ำส่งข้อมูล

มิเตอร์น้ำมีกี่ประเภท

มิเตอร์น้ำ หรือ มาตรวัดน้ำนั้น เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาตรของน้ำที่ใช้ โดยให้น้ำไหลผ่านอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่คำนวณปริมาตรและส่งค่าที่ได้ไปที่หน้าปัดซึ่งจำมีหลักการคำนวณและแปลงอัตราส่วนที่คำนวณได้เพื่อแสดงผลเป็นค่าที่ทำให้ผู้ใช้สามารถอ่านได้เป็นสากล เช่น