ITRON_news เยี่ยมชมแท่นสดสอบมาตรวัดน้ำ

เยี่ยมชมบริษัท จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง

บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ต้อนรับการเยี่ยมเยียนจากผู้บริหารฝ่ายโรงงานมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวงพร้อมคณะ