บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค(กรจ.2 กปภ.ข.2) ในหัวข้อ ชนิดและมาตรวัดน้ำแบบต่างๆ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม และ 30 สิงหาคม 2559 บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค(กรจ.2 กปภ.ข.2) ในหัวข้อ ชนิดและมาตรวัดน้ำแบบต่างๆ บรรยายโดย คุณอดิศร รักษ์งาน ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ และคุณกิตินัยน์ สาครวิสัย ผู้จัดการฝ่ายขาย โดยได้มีการฝึกอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำความรู้จักและเข้าใจถึงมาตรวัดน้ำแต่ละชนิด การเลือกใช้งาน กลไกการทำงาน รวมถึงการควบคุมมาตรฐานของมาตรวัดน้ำในระดับสากล ทั้งการทดสอบการทำงาน ทดสอบความเที่ยงตรง ทดสอบความคงทน ซึ่งล้วนแต่เป็นความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคได้

Leave Comment