เยี่ยมชมแท่นทดสอบ SINGER PRESSURE REDUCINT VALVE จากเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง ในเดือนกรกฏาคม 2556 สำหรับนำไปติดตั้งในระบบน้ำประปาของการประปานครหลวง

Leave Comment