งานสัมมนาอบรมการใช้งาน วาล์วปรับแรงดัน singer (PRESSUR REDUCING VALVES)  และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของวาล์วลดแรงดัน PALMER (PRV CONTROLLER)

งานสัมนาในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 โดยในวันที่ 15 จัดขึ้นที่โรงแรม TK PALACE ถ.แจ้งวัฒนะโดยการอบรมสัมมนาจะเป็นเรื่องการของการทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนประกอบของอุปกรณ์และ หลักการทำงานของอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิด โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ของทั้ง 2 แบรนด์ ไดแก่ MR.Gary Wyeth จาก SINGER VALVES และ MR.David Crotty จาก PALMER
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 คือวันที่สองของการบรรยายนั้น ได้จัดขึ้นที่ บริษัทยูโร – โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด จะเป็นการบรรยายการแก้ปัญหา การปรับตั้งการใช้งานในลักษณะต่างๆ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงการปฎิบัติจริงๆ ซึ่งวันที่สองนี้จะเป็นภาคปฎิบัติ เพื่อให้ผู้ที่จะใช้งานได้ทดลองปรับตั้งจริงเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการทำงาน และเข้าในการปรับตั้งในค่าต่างๆได้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งผู้ร่วมสัมมนาครั้งนี้ได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องของการประปานครหลวง ซึ่งจะเป็นผู้ใช้งานและดูแลบำรุงรักษาต่อไป เพื่อให้การส่งน้ำของการประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียน้ำให้มากที่สุด และเพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับประโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์นี้

Leave Comment