วาล์ว,วาล์วน้ำ,วาล์วลม, วาล์วอุตสาหกรรม,วาล์วปีกผีเสื้อ,บริษัทขายวาล์ว,วาล์วควบคุมแรงดัน,วาล์วน้ำควบคุมด้วยไฟฟ้า,หัวขับลม,หัวขับไฟฟ้า,eurooriental,Valve,WaterMeter,มิเตอร์น้ำ,มาตรวัดน้ำวาล์ว,วาล์วน้ำ,วาล์วลม, วาล์วอุตสาหกรรม,วาล์วปีกผีเสื้อ,บริษัทขายวาล์ว,วาล์วควบคุมแรงดัน,วาล์วน้ำควบคุมด้วยไฟฟ้า,หัวขับลม,หัวขับไฟฟ้า,eurooriental,Valve,WaterMeter,มิเตอร์น้ำ,มาตรวัดน้ำ

บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค(กรจ.2 กปภ.ข.2)

บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค(กรจ.2 กปภ.ข.2)

การสัมมนาเรื่อง การฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาประตูน้ำสำหรับงานท่อส่งน้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต

การสัมมนาเรื่อง การฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาประตูน้ำสำหรับงานท่อส่งน้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมมิราเคิล สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นในเดือนมกราคม 2557  เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้จัดนำหน่ายสินค้าในโครงการทั้งหมดเพื่อแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบส่งน้ำในโครงการส่งน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ซึ่งเป็นการอบรมให้กับผู้ที่ใช้งานและดูแลระบบในส่วนต่างๆ เนื่องจากงานนี้บริษัทยูโร โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ร่วมจำหน่าย วาล์วชนิดต่างๆด้วยจึงส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปทำการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าอบรมฯ

ชมแท่นทดสอบ SINGER PRESSURE REDUCINT VALVE จากเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง

เยี่ยมชมแท่นทดสอบ SINGER PRESSURE REDUCINT VALVE จากเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง ในเดือนกรกฏาคม 2556 สำหรับนำไปติดตั้งในระบบน้ำประปาของการประปานครหลวง

เยี่ยมชมบริษัท จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง

เยี่ยมชมบริษัท จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ต้อนรับการเยี่ยมเยียนจากผู้บริหารฝ่ายโรงงานมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวงพร้อมคณะ สำหรับการเยี่ยมชมห้องโชว์สินค้า และ แท่นทดสอบมาตรวัดน้ำรวมถึงสินค้าอื่นๆของบริษัทฯ และฟังการบรรยายระบบบริหารจัดการน้ำ Watermind Analyzer ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เพื่อศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำของการประปา การบริหารจัดการน้ำ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาอุปกรณ์ไปใช้ในระบบต่อไป

งาน KM DAY การประปานครหลวง

งาน KM DAY การประปานครหลวง ด้วยสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง การประปานครหลวง ได้กำหนดให้มีกิจกรรวันจัดการองค์ความรู้ (KM DAY) เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการประปานครหลวง ในหัวข้อเรื่อง Engineering open house ซึ่งมีการนำเสนอผลงานของพนักงานและบริษัทเอกชน งานจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารวิศวกรรม การประปานครหลวง และทางบริษัทยูโร – โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด ก็ได้เข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และ นำเสนอสินค้า ทางบริษัทได้นำสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์กับงานของการประปานครหลวงเพื่อนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพแก่หน่วยงานการประปาและผู้เข้าชมงานในครั้งนี้ ด้วย สินค้าที่จัดแสดง ได้แก่ 1 ประตูน้ำลดแรงดัน Singer Pressure Reducing Valve จากประเทศแคนาดา 2.มาตรวัดน้ำ และ ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้น้ำ ITRON (Water mind) จากประเทศฝรั่งเศส 3.…

งานสัมมนาอบรมการใช้งาน วาล์วปรับแรงดัน singer (PRESSUR REDUCING VALVES) และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของวาล์วลดแรงดัน PALMER (PRV CONTROLLER)

งานสัมมนาอบรมการใช้งาน วาล์วปรับแรงดัน singer (PRESSUR REDUCING VALVES)  และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของวาล์วลดแรงดัน PALMER (PRV CONTROLLER) งานสัมนาในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 โดยในวันที่ 15 จัดขึ้นที่โรงแรม TK PALACE ถ.แจ้งวัฒนะโดยการอบรมสัมมนาจะเป็นเรื่องการของการทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนประกอบของอุปกรณ์และ หลักการทำงานของอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิด โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ของทั้ง 2 แบรนด์ ไดแก่ MR.Gary Wyeth จาก SINGER VALVES และ MR.David Crotty จาก PALMER ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 คือวันที่สองของการบรรยายนั้น ได้จัดขึ้นที่ บริษัทยูโร – โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด จะเป็นการบรรยายการแก้ปัญหา การปรับตั้งการใช้งานในลักษณะต่างๆ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงการปฎิบัติจริงๆ ซึ่งวันที่สองนี้จะเป็นภาคปฎิบัติ เพื่อให้ผู้ที่จะใช้งานได้ทดลองปรับตั้งจริงเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการทำงาน และเข้าในการปรับตั้งในค่าต่างๆได้ดียิ่งขึ้น…